Whistleblowing

Společnost Barrandov Studio a. s., IČO: 28172469, se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 Hlubočepy, 152 00 (dále také jako „BS“), jakožto povinný subjekt ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jako „zákon“), a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jako „směrnice“) zřídila v souladu se zákonem a směrnicí svůj vnitřní oznamovací systém (dále také jako „VOS“), jehož prostřednictvím lze podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

 • u BS, pokud oznamovatel pro BS, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
 • u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro BS.

Funkci příslušné osoby ve smyslu § 10 zákona vykonává

Vedoucí odboru Vnitřní správa
Barrandov Studio a.s.
Kříženeckého nám. 322/5
152 00 Praha 5 Hlubočepy
Česká republika

E-mail: whistleblowing@barrandov.cz

Tel.: +420 267 072 340

Prostřednictvím VOS může oznámení podat

 • zaměstnanec BS (HPP, DPP i DPČ),
 • OSVČ, která pro BS vykonává činnost,
 • osoba vykonávající akcionářská práva v BS,
 • člen orgánu BS,
 • osoba vykonávající v BS odbornou praxi či stáž,
 • osoba, která pro BS vykonává práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
 • jakož i další osoby, které plní úkoly v rámci činnosti BS, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet.

Od jiných osob není BS povinna oznámení přijmout a zabývat se jím.

Oznamovatelem může být i osoba, která výše uvedené činnosti pro BS vykonávala dříve nebo i uchazeč o výkon této činnosti.

Oznámení lze podat pouze v případě, že má oznamovatel důvodně za to, že jsou skutečnosti uvedené v jeho oznámení pravdivé. V opačném případě jeho oznámení právní ochrany nepožívá.

Vymezené oblasti, v nichž se předpokládá podávání oznámení

VOS je určen pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání, které

1. má znaky trestného činu,

2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je aspoň 100.000 Kč,

3. porušuje zákon, nebo

4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • souladu s požadavky na výrobky, včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • ochrany spotřebitele,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany soukromí, osobních údajů a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a stání podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení může být podáno prostřednictvím VOS

 • e-mailové adresy whistleblowing@barrandov.cz
 • online formuláře
 • provozovatele poštovních služeb na adresu sídla BS: Kříženeckého nám. 332/5, Hlubočepy – Praha 5, 152 00, přímo k rukám příslušné osoby s označením adresáta následujícím způsobem:

Vedoucí odboru Vnitřní správa
Barrandov Studio a.s.
Kříženeckého nám. 322/5
152 00 Praha 5 Hlubočepy
Česká republika

Zásilka bude označena následujícím způsobem: „whistleblowing“.

 • telefonické linky +420 267 072 340 v době od 10:00 do 14:00 hod.
 • osobně v budově sídla BS v kanceláři příslušné osoby, po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu či telefonicky do 14 dnů od žádosti oznamovatele o osobní podání oznámení.

Náležitosti oznámení podaného prostřednictvím VOS

 • identifikační údaje oznamovatele (jméno, příjmení, datum narození oznamovatele, případně jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele),
 • kontaktní údaje oznamovatele (e-mail, telefon či kontaktní adresu oznamovatele, podle toho, jakým způsobem bude oznámení podáno a jak si bude oznamovatel přát být vyrozuměn o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení),
 • vymezení oblasti, které se oznámení týká,
 • vlastní text oznámení, případně přílohy,
 • sdělení, jak si přeje být oznamovatel vyrozuměn o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení.

Další způsoby podaní oznámení

 • oznámení lze učinit i k Ministerstvu spravedlnosti způsobem a za podmínek stanovených zákonem a tímto ministerstvem here. Volba mezi podáním oznámení prostřednictvím VOS a podáním oznámení k ministerstvu je na uvážení oznamovatele,
 • oznámení lze podat též uveřejněním, např. v médiích, internetových stránkách či sociálních sítích, a to pouze a výlučně za splnění zákonných podmínek, např. pokud na základě podaného oznámení nebylo přijato vhodné opatření v zákonných lhůtách, při bezprostředním nebo zjevném ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu, při nebezpečí vzniku nenapravitelné újmy apod. Za neoprávněné uveřejnění nese oznamovatel odpovědnost dle příslušných právních předpisů.

Ochrana oznamovatele

BS v souladu se zákonem a směrnicí zajistí:

 • ochranu totožnosti oznamovatele,
 • ochranu oznamovatele, jakož i dalších osob výslovně uvedených v § 4 odst. 2 zákona, např. osoby oznamovateli blízké, kolegy oznamovatele apod., před odvetnými opatřeními ve smyslu § 4 odst. 1 zákona, kterými jsou např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení mzdy apod.

Ochrana oznamovateli bude poskytnuta v případě oznámení podanému prostřednictvím VOS, v případě oznámení podanému prostřednictvím ministerstva i v případě uveřejnění oznámení, pokud bude provedeno v souladu se zákonem. Ochrana před odvetným opatřením bude poskytnuta též oznamovateli, který podal oznámení orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, které učila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti

 • o přijetí oznámení podaného e-mailem, prostřednictvím elektronického formuláře nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bude oznamovatel ze strany příslušné osoby vyrozuměn do 7 dnů od jeho přijetí,
 • příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení zpravidla do 30 dnů ode dne přijetí oznámení,
 • zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení ve smyslu zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele,
 • vyhodnotí-li příslušná osoba oznámení jako důvodné, navrhne BS opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
 • nepřijme-li BS opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření, o přijatém opatření BS neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele,
 • bude-li oznámení ze strany příslušné osoby vyhodnoceno jako nedůvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Přijatá oznámení, včetně související dokumentace, budou ze strany BS evidována po dobu 5 let od přijetí oznámení, a budou zabezpečena proti neoprávněnému přístupu v souladu s právní úpravou na ochranu osobních údajů.